Regulamin promocji: „Wdrożenie Dynamics 365 za złotówkę”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Wdrożenie Dynamics 365 za złotówkę” (zwanej dalej: promocją) organizowanej przez EXISTO Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16-400, ul. Innowacyjna 1, NIP 8442358375 (zwaną dalej: Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.existo.pl
3. Warunków promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Zmiana zasad promocji

1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakupienie licencji Dynamics 365 za pośrednictwem Organizatora wg. cennika Microsoft: https://www.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/pricing

 

§3 Czas trwania promocji

1. Promocja trwa od dnia 01.12.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku.
2. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny.
3. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
4. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.existo.pl.

 

§4 Uczestnicy promocji


1. Podmiot, który w trakcie trwania promocji zgłosi chęć skorzystania z wdrożenia Dynamics 365.
2. Z warunków promocji nie mogą korzystać Podmioty, które nie dokonały płatności za Usługi lub opóźniły się z płatnością za Usługi, albo dotychczas zawarte z Organizatorem umowy wykonywały w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej. Wyłączone są również podmioty, którym EXISTO sp. z o.o. świadczy lub świadczyła usługi wdrożenia Dynamics 365.

 

§5 Opis promocji

1. Podmioty, które wyrażą chęć skorzystania z usługi wdrożenia Dynamics 365 for Sales w okresie od 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku mogą skorzystać z promocyjnej oferty w cenie 1 PLN netto + VAT. W ramach tej opłaty EXISTO sp. z o.o. zobowiązuje się do wdrożenia Dynamics 365, który będzie obejmował:
 skonfigurowanie Dynamics 365,
 zaczytanie kont i kontaktów,
 dostosowanie formularzy i widoków.
2. Zakres ww. prac nie może przekroczyć 2 dni roboczych.
3. Usługa ograniczona jest terytorialnie, zostanie wykonana zdalnie lub na miejscu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski. Wyboru sposobu wykonania usługi dokonuje Organizator.